Местна инициативна група
Луковит-Роман

НОВИНИ

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001 – 2.080 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“

МИГ Луковит – Роман кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 19 – ОПРЧР – СЗУ Предоставяне на социални и здравни услуги в общността от стратегията за ВОМР на МИГ Луковит – Роман, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 -2.080 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане   проект на Условия за кандидатстване  и приложения към тях по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ за осигуряване на…

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА МИГ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сдружение „МИГ Луковит-Роман” изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Стратегия за ВОМР) по Споразумение № РД 50-22/ 25.03.2019 г., сключено с Управляващия орган /УО/ на Програмата за развитие на селските райони, УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и УО на Оперативна програма…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане   проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.080 МИГ Луковит-Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“, за осигуряване на възможност…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.059 „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;
Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК

ПОКАНА до членовете на Общото Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“

ПОКАНА до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“   Уважаеми госпожи и господа, Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 19.09.2019 г. от 17.00 ч. в гр. Луковит, ул. „Възраждане“, № 73, Заседателна зала Общото събрание ще…

СНЦ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на членове от Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения

На основание чл. 6 от Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от Общото събрание на СНЦ „МИГ Луковит-Роман“ за участие в комисии за подбор на проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР и Заповед № 6 от 25.07.2019г. на Председателя на УС,

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти – оценители.

Обява: На основание чл. 8 от Вътрешните правила за подбор на външни експерти-оценители на проекти по СВОМР на МИГ Луковит-Роман с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и Заповед № 5 от 25.07.2019 г. на Председателя на УС,

Съобщение за обществени обсъждания по мярка „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от…

МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН ПРИЕ БЮДЖЕТ ЗА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

На 25 април 2019 г. в заседателната зала на Община Луковит се проведе общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Луковит – Роман“ /МИГ Луковит-Роман/. По предложение на председателя на УС Иван Грънчаров, общото събрание бе председателствано от заместник-кмета на община Луковит Цветенка Хаджиева, която обърна внимание на официалната интернет страница на сдружението и акцентира…

МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

На 25 март 2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ г-н Иван Грънчаров подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-22/25.03.2019 г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ /ОПРЧР/, ОП „Иновации и…

ПОКАНА до членовете на Общото Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“

ПОКАНА до членовете на Общото Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“ Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“, Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.04.2019 г. от 17.00 ч. в…

Приета бе нова многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман

Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ единодушно прие нова многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Това стана на 8 август 2017 г. в заседателната зала на Община Луковит. Събранието бе председателствано от кмета на община Луковит Иван Грънчаров, който е и председател на управителния съвет на МИГ Луковит-Роман. Новите изисквания на…

ПОКАНА до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“ за Общо събрание на 08.08.2017 г.

Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“,           Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 08.08.2017 г. от 17:00 часа в гр. Луковит, ул. „Възраждане“№ 73, ет. 2, Заседателна зала Общото събрание ще се проведе при следния…

Общото събрание на МИГ Луковит-Роман прие Стратегия за Водено от общностите местно развитие

На 4 юли 2016 г., в заседателната зала на Община Луковит, се проведе общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“. Председателят на управителния съвет на сдружението и кмет на община Луковит, г-н Иван Грънчаров, бе избран за председател на събранието, след което подложи на обсъждане и гласуване точките от дневния ред. Разгледана бе молбата…

Покана за общо събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ на 04.07.2016 г.

ПОКАНА до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“             Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“,           Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 04.07.2016 г. от 14:00 часа в гр. Луковит,…

В Луковит и Роман обучиха местни лидери

На 19 и 20 май 2016 г. в гр. Роман и гр. Луковит се проведоха две еднодневни обучения на местни лидери – представители на публичния сектор, бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделци и граждани. Обученията са част от дейностите по Договор №РД50-195/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни…

Покана за обучения за местни лидери

П О К А Н А Във връзка с изпълнение на договор № РД 50-195/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман,…

В Луковит се проведе заключителната информационна конференция по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

На 18 май 2016 г., в конферентния център на хотел „Дипломат Плаза“ гр. Луковит, се проведе заключителната информационна конференция по Договор №РД50-195/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.…

Покана за заключителна конференция по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

П О К А Н А  за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ   ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт,  бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от общините Луковит и…

В Луковит се проведоха три еднодневни обучения на МИГ Луковит-Роман

На 12, 13 и 14 май 2016 г., в конферентната зала на Община Луковит се проведоха три обучения на екипа на Местна инициативна група Луковит-Роман и представители на партньорите по проекта – Община Луковит, Община Роман, Балкански център „Дипломат“ ООД и НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит. Лектори бяха експертите Петя Димитрова и Петър Петров. Фокусът…

Учреден е МИГ Луковит-Роман

На 26 април 2016 г., в заседателната зала на Община Луковит се проведе събрание за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман” – една от основите стъпки по проект с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 –195 / от 07.12.2015 г., по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на…

Покана за учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Луковит и Роман.

П О К А Н А ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ЛУКОВИТ И РОМАН   Уважаеми представители на бизнеса и НПО, Уважаеми граждани на Община Луковит и Община Роман, Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общини Луковит и Роман…

В Луковит се проведе информационна конференция по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

Информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и Роман се проведе в град Луковит, в конферентния център на хотел „Дипломат Плаза“, на 14 април 2016 г. Изключително много разчитаме на вашата активност и се надяваме добрите практики от страната, които ще представим,…

Покана за информационна конференция на 14 април 2016 г. по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ   за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман,    кани всички заинтересовани страни – представители…

Местната общност в Луковит и Роман обсъди критерии за оценка по мерки от разработваната Стратегия за местно развитие

Обществени обсъждания на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и Роман се проведоха в град Роман, село Дерманци  и град Луковит на 08 и 09 април 2016 г. Тема на обсъжданията бяха критериите за оценка по мерки, включени в Стратегията. Обсъжданията водиха експертите Петя Димитрова и Петър Петров.…

Покана за обществено обсъждане по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

П О К А Н А ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, кани всички заинтересовани страни: за участие в обществено обсъждане на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит…

Местната общност в общините Луковит и Роман обсъди възможните мерки за включване в Стратегията за местно развитие

От 29 до 31 март 2016 г. в гр. Роман, гр. Луковит и с. Дерманци се проведоха информационни срещи по проекта за сформиране на Местна инициативна група Луковит – Роман. По време на срещите продължи консултирането с местната общност относно подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и…

Покана за предстоящи информационни срещи в Роман, Луковит и Дерманци по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

П О К А Н А ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, кани всички заинтересовани страни: за участие в еднодневни информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност на подготовката на Стратегия за Водено от…

С работни срещи в Луковит и Роман бяха определени целите и приоритетите на бъдещата Стратегия за водено от общностите местно развитие

На 11 и 12 март 2016 г. се проведоха работни срещи последователно в гр. Луковит и в гр. Роман за консултиране подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини, по проекта за сформиране на Местна инициативна група Луковит – Роман, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка…

Покана за работна среща в гр. Роман на 12 март 2016 г.

П О К А Н А ОБЩИНА РОМАН, кани всички заинтересовани страни: за участие в еднодневна работна среща за консултиране подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и Роман на 12.03.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Роман. Работната среща се провежда в изпълнение на…

Покана за работна среща в гр. Луковит на 11 март 2016 г.

Покана за работна среща на 11 март 2016 г. по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман П О К А Н А ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, кани всички заинтересовани страни: на 11.03.2016 г.…

Информационна среща/семинар в гр. Луковит на 05.02.2016 г.

Няма друг, който по-добре от вас да познава местната идентичност и който по-добре от вас да разработи стратегия за местно развитие. Това каза пред аудиторията в Луковит експертът Петя Димитрова – лектор на информационната среща-семинар, провела се на 5 февруари 2016 г. В семинара на тема „Административно устройство и функции на МИГ“ участваха кметовете на…

Покана за информационна-среща семинар в гр. Луковит на 05.02.2016 г.

П О К А Н А ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, организира информационна среща/ семинар на тема: „Административно устройство и функции на МИГ“. Срещата ще се проведе на 5 февруари 2016 г. в гр.…

Информационна среща в с. Дерманци 18.01.2016г.

На 18 януари 2016 г. в Народно читалище „Христо Ботев-1895 г.“ с. Дерманци, община Луковит, се състоя информационна среща с жители на селата от Витската долина за запознаване с проекта, дейностите и инициативите за сформиране на Местна инициативна група Луковит-Роман (МИГ Луковит-Роман). Срещата бе водена от заместник-кмета на община Луковит Цветенка Хаджиева, която представи подхода…

Информационна среща в гр. Роман 15.01.2016г.

На 15 януари 2016 г. в салона на община Роман се проведе втората информационна среща с представители напубличния сектор, бизнес, земеделски производители, читалища, училища и граждани на територията на община Роман за запознаване с проекта, дейностите и инициативите за сформиране на Местна инициативна група Луковит-Роман (МИГ Луковит-Роман). Информационната кампания стартира на 11 януари 2016 г.…

Информационна среща в гр. Луковит 11.01.2016г.

На 11 януари 2016 г. в салона на община Луковит се проведе първата информационна среща с представители на бизнеса и земеделски производители за запознаване с проекта, дейностите и инициативите за сформиране на Местна инициативна група Луковит – Роман (МИГ Луковит-Роман). В МИГ ще участват партньори от публичния сектор, бизнеса и неправителствения сектор от общините Луковит…

Община Луковит сключи тристранен договор № РД 50-195/07.12.2015 г.с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“

Община Луковит сключи тристранен договор № РД 50-195/07.12.2015 г.с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори по проекта са Община Роман, Народно…