Местна инициативна група
Луковит-Роман

НОВИНИ

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.839 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.839 мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“.

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос “Подкрепа за местно развитие по LEADER …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.806 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.806 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.768

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка …

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ – 24.01.2024 Г.

Съгласно решение от 09.01.2024 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, свъквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 24.01.2024 г. от 10 часа в гр. Луковит…

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ – 06.01.2024Г.

Съгласно решение от 22.12.2023г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 06.01.2024 г. от 10.00 часа в …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.806 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.806 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“…

Покана Общо събрание – 13.12.2023 г.

Съгласно решение от 28.11.2023 г. на Управителния съвет на сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 13.12.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Луковит, ул. „Възраждане“, № 73, Заседателна зала…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

За втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.669

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.672

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за …

Международно изложение в Букурещ/Румъния

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“, Местните инициативни групи в Република Румъния организират изложение на продукти и храни от териториите на техните МИГ и канят да вземат участие и български производители. Изложението ще се проведе в …

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)” от …

На 22 и 23.09.2023г. се проведе двудневен фестивал „Празник на местната идентичност на територията на МИГ Луковит – Роман – „Живо наследство“ – обреди, песни и танци, храна и напитки“

На 22 и 23.09.2023г. се проведе двудневен фестивал „Празник на местната идентичност на територията на МИГ Луковит – Роман – „Живо наследство“ – обреди, песни и танци, храна и напитки“ на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“, на площад „Трети март“ в град Луковит. Дейностите са в …

Изготвен е проект на нова стратегия на МИГ Луковит – Роман

Шест месеца местната общност: граждани, стопански субекти, НПО и общините на територията на МИГ Луковит – Роман разработват съвместно нова Стратегия за ВОМР за програмен период 2023–2027г. В началото, през месеците април и май 2023 г. е проведена информационна кампания – информационни срещи в 18 населени места от двете общини с различни целеви групи за …

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани на двудневен фестивал „Празник на местната идентичност на територията на МИГ Луковит-Роман – „Живо наследство“ – обреди,песни и танци, храна и напитки“,

По време на събитието ще получите от „Информационен щанд на открито“ информация и материали, свързани с дейността на сдружението и стратегията за водено от общностите местно развитие…

Покана Общо събрание – 15.09.2023 г.

Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 15.09.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Луковит, ул. „Възраждане“, № 73, Заседателна зала. Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.669

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.672

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на …

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ И КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2023-2027 Г. НА МИГ ЛУКОВИТ– РОМАН

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ има удоволствието да ви покани за участие в работни срещи и конференция за консултиране и обществено обсъждане на проекта на новата Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 г. на …

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ – 15, 16 и 17.08.2023г.

Темите на обученията ще са „Бизнес планиране. Подготовка и управление на бизнес планове и проекти”, „Управление на Стратегия в рамките на ВОМР и изграждане на административен капацитет“ и „Стратегическо планиране в рамките на ВОМР с …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.723 мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.723 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

На 07.06.2023г. се проведе еднодневно обучение за бенефициенти, спечелили проектни предложения и сключили административни договори за реализиране на ПП през 2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 07.06.2023г. се проведе еднодневно обучение за бенефициенти, спечелили проектни предложения и сключили административни договори за реализиране на ПП през 2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.421 МИГ Луковит-Роман: мярка …

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ – 08.06.2023г. – м. 7.2

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на …

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ – 07.06.2023г. – м. 6.4

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили договори за реализиране на ПП през 2023г. на практически обучения по процедура BG06RDNP001-19.421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на …

На 05.06.2023 г. се проведоха информационни срещи за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

На 05.06.2023 г. се проведоха информационни срещи за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“…

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ – 06.06.2023г. – м. 4.1 и 4.2

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.700 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка …

Над 240 участници се включиха в информационни срещи за подготовка на нова Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ започна работа по подготовката на нова Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г.
В периода 18.04.2023 г. – 17.05.2023г. в осемнадесет населени …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на
„Местна инициативна група Луковит-Роман”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛУКОВИТ– РОМАН

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ има удоволствието да покани всички заинтересовани страни за участие в информационни срещи за популяризиране процеса на разработване …

График на Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ за месец май 2023г. за провеждане на събития – информационни срещи за популяризиране процеса на разработване на нова стратегия за ВОМР и консултирането ѝ с местната общност, финансирани съгласно административен договор № РД 50-95/ 24.03.2023г.

График на Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ за месец май 2023г. за провеждане на събития – информационни срещи за популяризиране процеса на разработване на нова стратегия за ВОМР и консултирането ѝ с местната …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.672 мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.700 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Процедура 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“, във връзка с изпълнението на Споразумение …

Анкетни проучвания по проект BG06RDNP001-19.610-0068 „МИГ Луковит-Роман – подготовка на местната общност за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) през програмен период 2021 – 2027 г.“

Уважаеми жители на общините Луковит и Роман, Настоящите анкетни проучвания са свързани с изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Сега е моментът да обединим нашите усилия и да разпишем бъдещите си приоритети в една…

Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ Луковит–Роман

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ има удоволствието да покани всички заинтересовани страни за участие в информационни срещи за популяризиране процеса на …

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

24.03.2023 г. На 24.03.2023 г., Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ подписа Административен договор № РД 50-95 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Проект…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.723 мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.723 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.669

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на …

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос “Подкрепа за местно развитие по LEADER …

Покана Общо събрание – 20.01.2023 г.

Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20.01.2023 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, ул. „Възраждане“, № 73, Заседателна зала …

МИГ „Луковит-Роман“ проведе еднодневна конференция за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

На 20.12.2022 г. в гр. Луковит в Заседателната зала на Община Луковит се проведе конференция за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. На събитието присъстваха повече от …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.700 мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Процедура 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-22/25.03.2019 г. за …

На 15 декември 2022г. се проведе еднодневно обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 15 декември 2022г. от 10,30 часа в сградата от на НЧ „Съзнание-1895“ в гр. Луковит се проведе еднодневно обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.669 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдства и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Процедура за подбор на проектни предложения:
BG06RDNP001-19.669 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдства и …

Покана за участие в информационна конференция на тема: „Какво постигнахме до края на 2022 г. Представяне на финансираните проекти.“

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ отправя покана за участие в информационна конференция на тема: „Какво постигнахме до края на 2022 г. Представяне на финансираните проекти.“

Покана за обучение на 15.12.2022г. по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ”

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.672 мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г …

В периода 16, 17 и 18 ноември 2022г. от 10,30 часа в сградата на НЧ „Съзнание-1895“ в гр. Луковит се проведоха еднодневни обучения за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по мерки от стратегията на МИГ „Луковит-Роман“ от двете общините

В периода 16, 17 и 18 ноември 2022г. от 10,30 часа в сградата на НЧ „Съзнание-1895“ в гр. Луковит се проведоха еднодневни обучения за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по мерки от стратегията на МИГ „Луковит-Роман“ от …

График за провеждане на събития – информационни срещи, обучения и конференции от Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ през месец декември 2022г.

График за провеждане на събития – информационни срещи, обучения и конференции от Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ през месец декември 2022г. …

Покана за обучение на 18.11.2022г. по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.672 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-4.2 „Инвестиции в …

Покана за обучение на 17.11.2022г. по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.700 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на …

Покана за обучение на 16.11.2022 г. по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или …

В периода 08.11.2022 г. – 15.11.2022г. се проведоха Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

В периода 08.11.2022 г. – 15.11.2022г., в четири населени места от територията на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха четири еднодневни работни информационни срещи, които са в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50 – 22/ 25.03.2019 г. за …

На 28.10.2022г. се проведе първият празник на СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – „ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ“ в град Роман.

На 28.10.2022г. се проведе първият празник на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“, „Изложение на местни производители“ на Централния площад в град Роман. Дейностите са в изпълнение на дейности по Споразумение № РД 50-22 / 25.03.2019 г. за изпълнение на …

В периода 18.10.2022 г. – 20.10.2022г. се проведоха Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

В периода 18.10.2022 г. – 20.10.2022г., в три населени места от територията на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха три еднодневни работни информационни срещи, които са в изпълнение на дейности по Споразумение …

Съобщение за обществено обсъждане

Процедура 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-22/25.03.2019 г. за прилагане на …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обява за втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони …

На 05, 06 и 07.10.22 се проведоха информационни срещи в гр.Роман, с. Румянцево и с. Беленци

В периода 05.10.2022 г. – 07.10.2022г., в три населени места от територията на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха три еднодневни работни информационни срещи, които са в изпълнение на дейности по Споразумение …

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)” от Оперативна програма …

Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ви кани в град Роман на празник на МИГ „Изложение на местни производители“ на 28 октомври 2022 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ВИ КАНИ НА ПРАЗНИК НА МИГ „ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ“, който ще се проведе в град Роман, Централен площад на 28 октомври, начало 10:00 ч. …

На 30.09.2022г. се проведе еднодневно обучение за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти

На 30.09.2022г. се проведе еднодневно обучение за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на …

Покана за обучение на 30.09.2022г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили договори за реализиране на ПП на практически обучения по процедура BG06RDNP001-19.420 МИГ Луковит-Роман: мярка …

На 24.09.2022г. се проведе първият празник на СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ „ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ“

На 24.09.2022г. се проведе първият празник на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“, „Изложение на местни производители“ на площад „Трети март“ в град Луковит. Дейностите са в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50 – 22/ 25.03.2019 г. за изпълнение на Стратегията за …

График за провеждане на събития – информационни срещи и обучения от Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ през месец октомври 2022 г.

График за провеждане на събития – информационни срещи и обучения от Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ през месец октомври 2022 г. – 5.10.2022 г. от 10,30 часа, гр. Роман, сградата на общинска …

В периода 12.09.2022 г. – 14.09.2022г. се проведоха Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ В

В периода 12.09.2022 г. – 14.09.2022г., в три населени места от територията на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха три еднодневни работни информационни срещи, които са в изпълнение на дейности по …

Покана Общо събрание – 28.09.2022 г.

Съгласно Решение от 13.09.2022 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се …

Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ви кани на празник на МИГ „Изложение на местни производители“ на 24 септември 2022 г.

Местна инициативна група Луковит-Роман ще проведе първия си празник на 24 септември в гр. Луковит, площад „Трети март“, начало 10:00 ч. По време на събитието ще получите от …

Покана за Информационни срещи 12.09.2022 г. – 14.09.2022 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ има удоволствието да покани всички заинтересовани страни за участие в
информационни срещи на тема: Подобряване условията за живот и бизнес на територията на МИГ Луковит-Роман чрез …

Покана за обучение на 08.09.2022 г.по процедура BG06RDNP001-19.669 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдства и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.669 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за …

В периода 29.08.2022 г. – 31.08.2022г. се проведоха Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

В периода 29.08.2022 г. – 31.08.2022г., в три населени места от територията на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха три еднодневни работни информационни срещи, които са в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50 – 22/ 25.03.2019 г. за изпълнение на …

На 10 август 2022г. се проведе еднодневно обучение за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти

На 10.08.2022г. се проведе еднодневно обучение за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. чрез …

На 03 август 2022г. се проведе еднодневно обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти,

На 03 август 2022г. от 10,30 часа в сградата на НЧ „Съзнание-1895“ в гр. Луковит се проведе еднодневно обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.669 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдства и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Покана за Информационни срещи 29.08.2022г – 31.08.2022 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ има удоволствието да покани всички заинтересовани страни за участие в информационни срещи на тема:Подобряване условията за живот и бизнес на територията на МИГ Луковит- Роман чрез мерки от СВОМР, предвидени в …

Покана за обучение на 23.08.2022г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани представители на Общото събрание на МИГ Луковит – Роман, включително избраните за оценители на обучение на тема: Прилагане на СВОМР. Процедура за обявяване и подбор на проекти по ПРСР. АДС и ТФО. Оценка на проекти по процедура BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка …

Покана за обучения на 09 и 10.08.2022г. по процедура BG06RDNP001-421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” (първи краен срок: 20.11.2020 г. и втори краен срок: 10.04.2021 г.) за бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили договори за реализиране на ПП

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили договори за реализиране на ПП на практически обучения по процедура BG06RDNP001-421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на …

Покана за обучение 03.08.2022г. по процедура BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…

График за провеждане на събития – информационни срещи и обучения от Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ през месец август 2022г.

Обучение за местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването…

На 20.07.2022 г. и 21.07.2022 г. се проведоха информационни срещи за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

Общо 40 представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани от селата Торос и Дерманци взеха участие в две еднодневни работни информационни срещи на 20.07.2022 г. и 21.07.2022г., на които бяха …

Трети договор по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансиран чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман

На 26.07.2022г. фирма „БОНЕЛИ“ ЕООД от село Дерманци, с управител Миглена Гъркова подписа договор №BG06RDNP001-19.420-0002-C01/21.12.2021г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Фирмата ще изпълнява проект…

ТРИ НОВИ ДОГОВОРА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 13.07.2022г. бяха подписани три нови административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез ВОМР между Министерство на …

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Луковит и Роман, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/25.03.2019 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Луковит и Роман, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/25.03.2019 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г

Покана Общо събрание – 15.07.2022 г.

Съгласно Решение от 01.07.2022 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на…

Покана за обучение на 22.07.2022г. по процедура BG16RFOP002-2.100 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“ за бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили договори за реализиране на проектни предложения

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани бенефициентите, спечелили проектни предложения и сключили договори за реализиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.100 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в…

На 20.06.2022 г. и 21.06.2022 г. се проведоха информационни срещи за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

Общо 24 представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани от селата Карлуково и Петревене взеха участие в две еднодневни работни информационни срещи на 20.06.2022 г. и 21.06.2022г., на които бяха…

На 17 юни 2022г. се проведе еднодневно обучение за оценка на проектни предложения

На 17 юни 2022г. в гр. Луковит се проведе еднодневно обучение на тема: „Прилагане на СВОМР. Процедура за обявяване и подбор на проекти по ПРСР. Оценка на проекти по процедура BG06RDNP001-19.510, мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)” от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г., посредством Процедура за подбор на проектни предложения:

Покана за Информационни срещи 20.06.2022г – 21.06.2022 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ има удоволствието да покани всички заинтересовани страни за участие в информационни срещи на тема: Подобряване условията за живот и бизнес на територията на МИГ Луковит-Роман чрез мерки от СВОМР, предвидени в ИГ 2022 г. Процедури, предвидени за отваряне през 2022 г.

Покана за обучение на 17.06.2022г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ кани представители на Общото събрание на МИГ Луковит – Роман, включително избраните за оценители на обучение на тема: Прилагане на СВОМР. Процедура за обявяване и подбор на проекти по ПРСР. АДС и ТФО. Оценка на проекти по …

Покана Общо събрание – 30.05.2022 г.

Съгласно Решение от 16.05.2022г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30.05.2022 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, заседателна зала на Община Луковит.

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)” от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г., посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.510 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.510 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.526

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка…

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Покана Общо събрание – 07.02.2022 г.

Съгласно Решение от 20.01.2022 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 07.02.2022 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, заседателна зала

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.526

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от

Втори договор по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансиран чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман

На 21.12.2021г. фирма „Ивко 2008“ ЕООД от село Бежаново, с управител Виолета Спасова Цанкова подписа договор №BG06RDNP001-19.420-0004-С01/21.12.2021г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за изпълнение на проект…

На 15.12.2021 г., 16.12.2021 г. и 17.10.2021г. се проведоха Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

В периода 15.12.2021 г. – 17.12.2021г., в три населени места от територията на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха три еднодневни работни информационни срещи, които са в…

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)” от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г., посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова

Покана за Информационни срещи 15.12.2021г – 17.12.2021 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ отправя покана до всички заинтересовани страни за участие в информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – представяне на актуална информация, относно постигнатите до момента резултати и информация за бъдещи приеми на проектни предложения през 2022 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.526 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси”

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.526 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси”

На 16 и 17 октомври 2021г. се проведоха еднодневни обучения за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман“

На 16 и 17 октомври 2021г. се проведоха еднодневни обучения за бенефициенти,
сключили споразумение за финансиране на проекти от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 14 и 15 октомври 2021г. се проведоха еднодневни обучения за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит Роман

На 14 и 15 октомври 2021г. се проведоха еднодневни обучения за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На 06.10.2021 г. и 13.10.2021г. се проведоха Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

В периода 06.10.2021 г. – 13.10.2021г., в две населени места от територията на Сдружение „Местна
инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха две еднодневни работни информационни срещи

Покана Общо събрание – 03.11.2021 г.

Съгласно Решение от 19.10.2021 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на дружението, което ще се проведе на 03.11.2021 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, заседателна зала

Първи договор за общински проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансиран чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман

На 12 октомври 2021 г. е сключен първият договор на Община Луковит с ДФ „Земеделие“, финансиран чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман” от Програмата а развитие на селските райони 2014-2021 г.

Покана за обучения на 16.10.2021 г. и 17.10.2021 г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани да се включите в обучение за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман по процедура …

Покана за обучения на 14.10.2021 г. и 15.10.2021 г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани да се включите в обучение на бенефициенти, сключили споразумения за финансиране на проекти от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман.

Покана за Информационни срещи на 06.10.2021г и 13.10.2021 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ отправя покана до всички заинтересовани страни за участие в информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – представяне на актуална информация, относно постигнатите до момента резултати и информация за бъдещи приеми на проектни предложения през 2021 г.

Покана за Общо събрание на 24.09.2021 г.

Съгласно Решение от 03.09.2021 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 24.09.2021 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, заседателна зала

Първи договор по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансиран чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман

На 16.08.2021г. земеделският производител Пламен Михайлов от град Луковит подписа договор №BG06RDNP001-19.420-0001-С01/16.08.2021г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за изпълнение на проект „Повишаване на конкурентоспособността на животновъдно стопанство от територията на МИГ Луковит-Роман“. Това е първият административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 02.08.2021 г., 04.08.2021г, 10.08.2021г. и 11.08.2021г. се проведоха Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

В периода 02.08.2021 г. – 11.08.2021г., в шест населени места от територията на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха шест еднодневни работни информационни срещи, които са в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50 – 22/ 25.03.2019 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)” от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г., посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова

Покана за Информационни срещи 02.08.2021г – 11.08.2021 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ отправя покана до всички заинтересовани страни за участие в информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – представяне на актуална информация, относно постигнатите до момента резултати и информация за бъдещи приеми на проектни предложения през 2021 г.

На 08, 21 и 27 юли 2021г. се проведоха еднодневни обучения за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти по процедура BG05M2OP001-3.022 „МИГ Луковит-Роман – Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“

На 08, 21 и 27 юли 2021г. се проведоха еднодневни обучения за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман по процедура BG05M2OP001-3.022 „МИГ Луковит-Роман – Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“.

На 19 юли 2021г. в НЧ „Съзнание -1895 г.“ гр. Луковит се проведе еднодневно обучение за потенциалните бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.100 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

На 19 юли 2021г. от 9,30 часа в НЧ „Съзнание -1895 г.“ в гр. Луковит се проведе еднодневно обучение за потенциалните бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.100 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

На 07.07.2021 г. и 09.07.2021г. се проведоха Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

В периода 07.07.2021 г. – 09.07.2021г., в две населени места от територията на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ се проведоха две еднодневни работни информационни срещи

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.475 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.475 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман

Покана за обучение на 19.07.2021 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ кани всички заинтересовани лица на Обучение на потенциални бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.100 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“ финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“. Целта на обучението е запознаване с процедурата и начин на кандидатстване.

Покана за обучения на 13.07.2021 г. и 20.07.2021 г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани да се включите в обучение за бенефициенти, сключили споразумение за финансиране на проекти от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман по процедура BG05M2OP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“.

Покана за обучения на 08.07.2021 г., 21.07.2021 г. и 27.07.2021 г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани да се включите в обучение на бенефициенти, сключили споразумения за финансиране на проекти от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман по процедура BG 05М2ОP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“

Покана за Информационни срещи на 07.07.2021г и 09.07.2021 г.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ отправя покана до всички заинтересовани страни за участие в информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – представяне на актуална информация, относно постигнатите до момента резултати и информация за бъдещи приеми на проектни предложения през 2021 г.

Пет нови договора по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., финансирани чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман

В края на месец юни 2021г. бяха подписани 5 договора по процедура BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ на обща стойност 556 094,76 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 100%.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.510 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.510 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.100 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

Процедура за подбор на проекти за изпълнение на мярка ОПИК – ППК – ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ в общините Луковит и Роман с един краен срок за кандидатстване.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Луковит и Роман, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/25.03.2019 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно…

Покана за 25.05.2021 г.

Съгласно Решение от 05.05.2020 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.05.2020 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, заседателна зала

Съобщение за обществено обсъждане по мярка „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)”  от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020г., посредством процедура…

Покана за Общо събрание на 23.04.2021 г.

Съгласно Решение от 23.03.2021 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 23.04.2021 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, заседателна зала

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.421 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.421 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.423 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.423 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.420 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.420 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Покана за Общо събрание на 10.02.2021 г.

Съгласно Решение от 08.01.2021 г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 10.02.2021 г. от 18.00 ч. в гр. Луковит, заседателна зала

На 23 и 24.11.2020 г. СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ проведе еднодневни обучения на лица от екипите за изпълнение и екипите за управление по процедури: BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит-Роман и BG05M9OP001-2.085 МИГ Луковит-Роман

На 23 и 24 ноември 2020 г. в хотел Дипломат Плаза в гр. Луковит Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ проведе две еднодневни обучения на лица от екипите за изпълнение и екипите за управление по договор BG05M9OP001-2.084-0001-C01 за проект „Социално приобщаване в Община Луковит“,

ПОКАНА за обучение на 23 – 24 ноември 2020 г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани да се включите в обучение за лица от екипите за изпълнение и екипите за управление по процедури, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)”  от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане   проект на Условия за кандидатстване  и приложения към тях по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ за осигуряване на…

На 28 и 30.09 и на 01.10.2020 г. СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ проведе еднодневни обучения на потенциални бенефициенти – земеделски стопани, микропредприятия и физически лица от територията на МИГ Луковит-Роман по процедура: BG06RDNP001-19.421 МИГ Луковит-Роман, МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ проведе  еднодневни обучения на потенциални бенефициенти  –  земеделски стопани, микропредприятия и физически лица от територията на МИГ Луковит-Роман по процедура: BG06RDNP001-19.421 МИГ Луковит-Роман, МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Обученията се проведоха както следва: 28.09.2020 г. в гр. Луковит, хотел Дипломат Плаза – на обучението присъстваха 10 потенциални бенефициента; 30.09.2020…

Въпросник за проучване на икономическата активност на младежите и жените на територията на МИГ Луковит-Роман

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНИ ЛУКОВИТ И РОМАН,
Настоящото „Проучване на икономическата активност на младежите и жените на територията на МИГ“ се провежда по инициатива на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ във връзка с … ПОПЪЛНЕТЕ ТУК

Съобщение за обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане   проект на Условия за кандидатстване  и приложения към тях по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и…

На 17 и 18 септември 2020г. в хотел „Дипломат плаза“ в гр. Луковит се проведоха еднодневни обучения за представители на образователните институции на територията на общините Луковит и Роман

На 17 и 18 септември 2020г.  в хотел „Дипломат плаза“ в гр. Луковит се проведоха еднодневни обучения за представители на образователните институции на територията на общините Луковит и Роман. Обученията се проведоха както следва: – От 9,30 часа на 17.09.2020 г. за представители на Професионалната гимназия по селско стопанство гр. Луковит и техни потенциални партньори;…

На 15.09.2020 г. се проведе Информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“

На 15.09.2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Луковит  се проведе Информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ . На срещата беше представена  актуална информация относно постигнатите резултати, информация за бъдещи приеми на проектни предложения по мерките от Стратегията на Сдружение…

Покана за Общо събрание на 22.10.2020 г.

Съгласно решение от 21.09.2020г. на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от 18.00 часа в гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, ет. 2, Заседателна зала

Съобщение за обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане   проект на Условия за кандидатстване  и приложения към тях по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и…

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане  проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.118 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени…

Съобщение за провеждане на еднодневни обучения по мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ  ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“  В ПЕРИОДА 28–30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.  Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ отправя покана към всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на еднодневни обучения, които ще се проведат в гр. Луковит (на 28.09.2020 г. от 9,30 часа в…

Община Луковит и Община Роман сключиха договори за предоставяне на социални и здравни услуги в общността

На 01 септември 2020 г.  Община Луковит в лицето на заместник-кмета Георги Георгиев сключи договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с председателя на Управителния съвет на МИГ Луковит-Роман – Иван Грънчаров и с Управляващия орган на оперативната програма – Министерство на труда и социалната политика. Проектът BG05M9OP001-2.091-0002 „Интегрирани социални и здравни услуги в община…

Покана на 17-18.09.2020 г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани да се включите в обучение за представители на образователните институции по процедури, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман.

Покана за Информационна среща на 15.09.2020 г.

ПОКАНА за информационна среща   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ отправя покана до представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани за участие в информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – представяне на актуална информация относно постигнатите резултати,…

Покана за Общо събрание на 15.09.2020 г.

ПОКАНА до членовете на Сдружение с нестопанска цел  „Местна инициативна група Луковит – Роман“ Уважаеми госпожи и господа, Съгласно Решение от 13.08.2020 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Луковит-Роман“  и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на…

На 23.07.2020 г. в зала „Луковит“ на хотел „Дипломат Плаза“, гр. Луковит се проведе информационна конференция на тема: „Устойчиво местно развитие. Многофондова стратегия на МИГ „Луковит-Роман“

В конференцията взеха участие граждани, младежи, земеделски производители, представители на бизнеса, неправителствените организации, читалища, училища и детски градини. Всички те получиха рекламни и информационни материали на МИГ Луковит-Роман.

ОБЩИНИТЕ ЛУКОВИТ И РОМАН С ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „ЛУКОВИТ-РОМАН“

В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие Община Луковит и Община Роман ще реализират проекти по обявената от Сдружение „Местна инициативна група Луковит – Роман“ процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.085 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма…

На 15 и 16 юли в хотел „Дипломат плаза“ в гр. Луковит се проведоха еднодневни обучения за представители на училищата и детските градини на територията на общините Луковит и Роман

Обученията бяха с практическа насоченост на тема „Искаме и ние!“. Как се разработва успешно проектно предложение: специфики и изисквания при кандидатстване по процедури, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман.

ПЪРВИ ДОГОВОР КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Подписан е първият административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез ВОМР между Министерство на икономиката, „ВС – МЕТАЛ КЪМПАНИ“ АД и МИГ Луковит-Роман. Проектът е на обща стойност 391 150,00 лв., от които 78 230,00 лв. собствен принос и 312 920,00 лв. БФП и предвижда закупуване на автоматизирана линия…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)”  от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)”  от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.,…

СКЛЮЧЕНИ БЯХА ОЩЕ ДВА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

На 06 юли 2020 г. бяха сключени два договора по обявената от Сдружение „Местна инициативна група Луковит – Роман“ процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.087 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие. Иван Грънчаров в качеството си на председател на Управителния съвет на МИГ Луковит-Роман…

Покана на 15-16.07.2020 г.

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ ви кани да се включите в обучение за представители на образователните институции по процедури, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Луковит-Роман.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)”  от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.,…

Покана на 23.07.2020 г.

ПОКАНА   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ отправя покана за участие в информационна конференция на тема: „Устойчиво местно развитие. Многофондова стратегия на МИГ „Луковит-Роман“. Какво постигнахме досега. График за прием на проекти до края на 2020г.“   Дата на провеждане: 23.07.2020/четвъртък/ от 17.00 часа. Място на провеждане:  зала „Луковит“,…

ПОКАНА до членовете на Общото Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“

ПОКАНА до членовете на Сдружение с нестопанска цел  „Местна инициативна група Луковит – Роман“ Уважаеми госпожи и господа, Съгласно Решение от 22.06.2020 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Луковит-Ловеч“  и на основание чл. 42, ал. 1. от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на…

ПЪРВИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

Първият сключен договор по обявената от Сдружение „Местна инициативна група Луковит – Роман“ процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.084 Луковит –- Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ е за изпълнение на проекта на Община Луковит №BG05M9OP001-2.084-0001 „Социално приобщаване в община Луковит“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“ от ОП „Наука и образование…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)”  от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)”  от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  “Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – Водено от общностите местно развитие)”  от Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.,…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BG05M9OP001 -2.091 МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН – „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА В ОБЩИНИТЕ ЛУКОВИТ И РОМАН“.

МИГ Луковит – Роман кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 19 – ОПРЧР – СЗУ Предоставяне на социални и здравни услуги в общността от стратегията за ВОМР на МИГ Луковит – Роман, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 -2.091 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТЛАГАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

  Уважаеми дами и господа, Предвид създалата се в страната ситуация и в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 160 /14.03.2020 г. на Кмета на Община Луковит  Ви информираме, че планираното за 24.03.2020 г. Общо събрание на членовете на Сдружение МИГ Луковит-Роман се отлага за неопределено време. Веднага…

ПОКАНА до членовете на Общото Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“

ПОКАНА до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“   Уважаеми госпожи и господа, Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 24.03.2020 г. от 17,30 часа в гр. Луковит, ул. „Възраждане“, № 73, Заседателна зала Общото събрание ще…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.091 МИГ Луковит-Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“, за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“ от ОП „Наука и образование…

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“ от ОП „Наука и образование…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001- 2.085 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЛУКОВИТ И РОМАН“

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.085 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001- 1.087 „АКТИВИРАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ОБЩИНИТЕ ЛУКОВИТ И РОМАН“

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 1.087 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос  3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“ от ОП „Наука и образование…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане   проект на Условия за кандидатстване  и приложения към тях по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.085 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“ за осигуряване на възможност…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.084 „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.084 „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане  проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.087 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001 – 2.080 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“

МИГ Луковит – Роман кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 19 – ОПРЧР – СЗУ Предоставяне на социални и здравни услуги в общността от стратегията за ВОМР на МИГ Луковит – Роман, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 -2.080 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане   проект на Условия за кандидатстване  и приложения към тях по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ за осигуряване на…

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА МИГ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сдружение „МИГ Луковит-Роман” изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Стратегия за ВОМР) по Споразумение № РД 50-22/ 25.03.2019 г., сключено с Управляващия орган /УО/ на Програмата за развитие на селските райони, УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и УО на Оперативна програма…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане   проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.080 МИГ Луковит-Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“, за осигуряване на възможност…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.059 „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;
Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК

ПОКАНА до членовете на Общото Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“

ПОКАНА до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“   Уважаеми госпожи и господа, Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 19.09.2019 г. от 17.00 ч. в гр. Луковит, ул. „Възраждане“, № 73, Заседателна зала Общото събрание ще…

СНЦ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на членове от Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения

На основание чл. 6 от Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от Общото събрание на СНЦ „МИГ Луковит-Роман“ за участие в комисии за подбор на проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР и Заповед № 6 от 25.07.2019г. на Председателя на УС,

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти – оценители.

Обява: На основание чл. 8 от Вътрешните правила за подбор на външни експерти-оценители на проекти по СВОМР на МИГ Луковит-Роман с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ и Заповед № 5 от 25.07.2019 г. на Председателя на УС,

Съобщение за обществени обсъждания по мярка „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/ 25.03.2019 г., МИГ Луковит-Роман публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от…

МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН ПРИЕ БЮДЖЕТ ЗА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

На 25 април 2019 г. в заседателната зала на Община Луковит се проведе общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Луковит – Роман“ /МИГ Луковит-Роман/. По предложение на председателя на УС Иван Грънчаров, общото събрание бе председателствано от заместник-кмета на община Луковит Цветенка Хаджиева, която обърна внимание на официалната интернет страница на сдружението и акцентира…

МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

На 25 март 2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ г-н Иван Грънчаров подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-22/25.03.2019 г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ /ОПРЧР/, ОП „Иновации и…

ПОКАНА до членовете на Общото Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“

ПОКАНА до членовете на Общото Събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“ Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“, Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.04.2019 г. от 17.00 ч. в…

Приета бе нова многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман

Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ единодушно прие нова многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Това стана на 8 август 2017 г. в заседателната зала на Община Луковит. Събранието бе председателствано от кмета на община Луковит Иван Грънчаров, който е и председател на управителния съвет на МИГ Луковит-Роман. Новите изисквания на…

ПОКАНА до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“ за Общо събрание на 08.08.2017 г.

Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“,           Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 08.08.2017 г. от 17:00 часа в гр. Луковит, ул. „Възраждане“№ 73, ет. 2, Заседателна зала Общото събрание ще се проведе при следния…

Общото събрание на МИГ Луковит-Роман прие Стратегия за Водено от общностите местно развитие

На 4 юли 2016 г., в заседателната зала на Община Луковит, се проведе общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“. Председателят на управителния съвет на сдружението и кмет на община Луковит, г-н Иван Грънчаров, бе избран за председател на събранието, след което подложи на обсъждане и гласуване точките от дневния ред. Разгледана бе молбата…

Покана за общо събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ на 04.07.2016 г.

ПОКАНА до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“             Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“,           Съгласно решение на Управителния съвет на сдружението, свикваме Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 04.07.2016 г. от 14:00 часа в гр. Луковит,…

В Луковит и Роман обучиха местни лидери

На 19 и 20 май 2016 г. в гр. Роман и гр. Луковит се проведоха две еднодневни обучения на местни лидери – представители на публичния сектор, бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделци и граждани. Обученията са част от дейностите по Договор №РД50-195/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни…

Покана за обучения за местни лидери

П О К А Н А Във връзка с изпълнение на договор № РД 50-195/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман,…

В Луковит се проведе заключителната информационна конференция по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

На 18 май 2016 г., в конферентния център на хотел „Дипломат Плаза“ гр. Луковит, се проведе заключителната информационна конференция по Договор №РД50-195/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.…

Покана за заключителна конференция по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

П О К А Н А  за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ   ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт,  бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от общините Луковит и…

В Луковит се проведоха три еднодневни обучения на МИГ Луковит-Роман

На 12, 13 и 14 май 2016 г., в конферентната зала на Община Луковит се проведоха три обучения на екипа на Местна инициативна група Луковит-Роман и представители на партньорите по проекта – Община Луковит, Община Роман, Балкански център „Дипломат“ ООД и НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит. Лектори бяха експертите Петя Димитрова и Петър Петров. Фокусът…

Учреден е МИГ Луковит-Роман

На 26 април 2016 г., в заседателната зала на Община Луковит се проведе събрание за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман” – една от основите стъпки по проект с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 –195 / от 07.12.2015 г., по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на…

Покана за учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Луковит и Роман.

П О К А Н А ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ЛУКОВИТ И РОМАН   Уважаеми представители на бизнеса и НПО, Уважаеми граждани на Община Луковит и Община Роман, Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общини Луковит и Роман…

В Луковит се проведе информационна конференция по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

Информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и Роман се проведе в град Луковит, в конферентния център на хотел „Дипломат Плаза“, на 14 април 2016 г. Изключително много разчитаме на вашата активност и се надяваме добрите практики от страната, които ще представим,…

Покана за информационна конференция на 14 април 2016 г. по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ   за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман,    кани всички заинтересовани страни – представители…

Местната общност в Луковит и Роман обсъди критерии за оценка по мерки от разработваната Стратегия за местно развитие

Обществени обсъждания на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и Роман се проведоха в град Роман, село Дерманци  и град Луковит на 08 и 09 април 2016 г. Тема на обсъжданията бяха критериите за оценка по мерки, включени в Стратегията. Обсъжданията водиха експертите Петя Димитрова и Петър Петров.…

Покана за обществено обсъждане по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

П О К А Н А ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, кани всички заинтересовани страни: за участие в обществено обсъждане на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит…

Местната общност в общините Луковит и Роман обсъди възможните мерки за включване в Стратегията за местно развитие

От 29 до 31 март 2016 г. в гр. Роман, гр. Луковит и с. Дерманци се проведоха информационни срещи по проекта за сформиране на Местна инициативна група Луковит – Роман. По време на срещите продължи консултирането с местната общност относно подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и…

Покана за предстоящи информационни срещи в Роман, Луковит и Дерманци по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман

П О К А Н А ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, кани всички заинтересовани страни: за участие в еднодневни информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност на подготовката на Стратегия за Водено от…

С работни срещи в Луковит и Роман бяха определени целите и приоритетите на бъдещата Стратегия за водено от общностите местно развитие

На 11 и 12 март 2016 г. се проведоха работни срещи последователно в гр. Луковит и в гр. Роман за консултиране подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини, по проекта за сформиране на Местна инициативна група Луковит – Роман, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка…

Покана за работна среща в гр. Роман на 12 март 2016 г.

П О К А Н А ОБЩИНА РОМАН, кани всички заинтересовани страни: за участие в еднодневна работна среща за консултиране подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и Роман на 12.03.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Роман. Работната среща се провежда в изпълнение на…

Покана за работна среща в гр. Луковит на 11 март 2016 г.

Покана за работна среща на 11 март 2016 г. по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман П О К А Н А ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, кани всички заинтересовани страни: на 11.03.2016 г.…

Информационна среща/семинар в гр. Луковит на 05.02.2016 г.

Няма друг, който по-добре от вас да познава местната идентичност и който по-добре от вас да разработи стратегия за местно развитие. Това каза пред аудиторията в Луковит експертът Петя Димитрова – лектор на информационната среща-семинар, провела се на 5 февруари 2016 г. В семинара на тема „Административно устройство и функции на МИГ“ участваха кметовете на…

Покана за информационна-среща семинар в гр. Луковит на 05.02.2016 г.

П О К А Н А ОБЩИНА ЛУКОВИТ, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общини Луковит и Роман, организира информационна среща/ семинар на тема: „Административно устройство и функции на МИГ“. Срещата ще се проведе на 5 февруари 2016 г. в гр.…

Информационна среща в с. Дерманци 18.01.2016г.

На 18 януари 2016 г. в Народно читалище „Христо Ботев-1895 г.“ с. Дерманци, община Луковит, се състоя информационна среща с жители на селата от Витската долина за запознаване с проекта, дейностите и инициативите за сформиране на Местна инициативна група Луковит-Роман (МИГ Луковит-Роман). Срещата бе водена от заместник-кмета на община Луковит Цветенка Хаджиева, която представи подхода…

Информационна среща в гр. Роман 15.01.2016г.

На 15 януари 2016 г. в салона на община Роман се проведе втората информационна среща с представители напубличния сектор, бизнес, земеделски производители, читалища, училища и граждани на територията на община Роман за запознаване с проекта, дейностите и инициативите за сформиране на Местна инициативна група Луковит-Роман (МИГ Луковит-Роман). Информационната кампания стартира на 11 януари 2016 г.…

Информационна среща в гр. Луковит 11.01.2016г.

На 11 януари 2016 г. в салона на община Луковит се проведе първата информационна среща с представители на бизнеса и земеделски производители за запознаване с проекта, дейностите и инициативите за сформиране на Местна инициативна група Луковит – Роман (МИГ Луковит-Роман). В МИГ ще участват партньори от публичния сектор, бизнеса и неправителствения сектор от общините Луковит…

Община Луковит сключи тристранен договор № РД 50-195/07.12.2015 г.с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“

Община Луковит сключи тристранен договор № РД 50-195/07.12.2015 г.с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори по проекта са Община Роман, Народно…