Анкети и заявления

Община Луковит и Община Роман приканват гражданите да попълнят анкетната карта и заявлението за проявен интерес във връзка с проучване на нагласите за кандидатстване към Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/  и идентифициране на проблемните области на територията на общините Луковит и Роман.

Попълнените материали може да изпращате на e-mail: c.hadjieva@lukovit.bg и на e-mail: romanoa@abv.bg, или да предадете в сградата на общинска администрация Луковит (ул. „Възраждане“ №73), респективно – в сградата на общинска администрация Роман (бул. „Христо Ботев“ №132-136).

    АНКЕТНАТА КАРТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК.

    ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК.

Уважаеми жители на общините Луковит и Роман,

Нашите две общини от дълго време си партнират в опитите си да създадат Местна инициативна група, която да промени към по-добро и устойчиво развитието на района. Изминахме дълъг, но неуспешен път в подготовката на широко публично-частно партньорство с други две общини: Червен бряг и Угърчин.

Настоящето анкетно проучване е свързано с изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ по подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Сега е моментът да обединим нашите усилия и да разпишем бъдещите си приоритети в една Стратегия за местно развитие на района Луковит – Роман, с която да кандидатстваме за финансиране пред Държавен фонд „Земеделие“. Много важно е тази Стратегия да отразява вижданията и очакванията на хората, които живеят и работят в нашите две общини. Ето защо Ви молим да отделите от времето си, за да отговорите откровено на поставените въпроси. Вашите отговори ще ни помогнат да разработим една реалистична и полезна развитието на района Стратегия.

Предварително Ви благодарим!

Молим, да изпращате попълнените анкети на e-mail: c.hadjieva@lukovit.bg и на e-mail: romanoa@abv.bg

    АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК.