Анкети и заявления

Уважаеми жители на общините Луковит и Роман,

Настоящите анкетни проучвания са свързани с изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Сега е моментът да обединим нашите усилия и да разпишем бъдещите си приоритети в една Стратегия за местно развитие на района Луковит – Роман, с която да кандидатстваме за финансиране пред Държавен фонд „Земеделие“. Много важно е тази Стратегия да отразява вижданията и очакванията на хората, които живеят и работят в нашите две общини. Ето защо Ви молим да отделите от времето си, за да отговорите откровено на поставените въпроси. Вашите отговори ще ни помогнат да разработим една реалистична и полезна за развитието на района Стратегия.

Разчитаме на активното участие на местната общност в подготовката на новата стратегия, за да можете да реализирате вашите мечти, превръщайки ги в проекти, с финансиране от европейските фондове.

        Предварително Ви благодарим!

    Молим, да изпращате попълнените анкети на e-mail: office@mig-lr.eu

АНКЕТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ВРЪЗКИ: