За проекта

Проект с Договор №РД50-195/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Партньори при кандидатстването са Община Луковит – бенефициент, Община Роман, Народно читалище „Съзнание 1895“ гр. Луковит и „Балкански център „Дипломат“ ООД.

Договорът предвижда учредяване на Местна инициативна група Луковит – Роман, с участието на партньори от публичния сектор, бизнеса и неправителствения сектор от общините Луковит и Роман.

Основните проектни дейности са:

– Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие;

– Проучване и анализ на територията на двете общини;

– Учредяване на МИГ Луковит – Роман;

– Обучение екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и местни лидери;

– Разработване на Стратегия за местно развитие – Луковит – Роман;

– Дейности, свързани с администрирането на проекта;

Договорът е на стойност 48 895,75 лв., а изпълнението му трябва да приключи до м. юни 2016 г., с оглед последващо кандидатстване за финансиране на новоучредената МИГ и разработената Стратегия за местно развитие.