Процедури по ОП ПРСР

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.806 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.806 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.806 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.806 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

За втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.669

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.672

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.669

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.672

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.723 мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.723 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.672 мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“…

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.700 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Процедура 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“, във връзка с изпълнението на Споразумение …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.723 мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.723 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.669

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.700 мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Процедура 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-22/25.03.2019 г. за …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.669 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдства и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Процедура за подбор на проектни предложения:
BG06RDNP001-19.669 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдства и …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.672 мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г …

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.669 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдства и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.650 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.510 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.510 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.526

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка…

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.526 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси”

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.526 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси”

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.475 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.475 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.510 МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.510 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.421 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.421 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.423 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.423 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.420 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.420 „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА