Местно партньорство Луковит-Роман

Местното партньорство е неформално обединение на заинтересованите страни и представители на местната общност за създаване на Местна инициативна група със Стратегия за развитие на територията на двете общини, съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

През месец август 2015 г. Община Луковит и Община Роман обявиха намеренията си за създаване на партньорство за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на двете общини.

Организирани бяха срещи в Луковит и Роман за информация и избор на местни представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство с цел подаване на заявление за подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

Партньори при кандидатстването станаха Община Луковит, Община Роман, Народно читалище „Съзнание 1895“ гр. Луковит и „Балкански център „Дипломат“ ООД.

На 07.12.2015 г. Община Луковит сключи тристранен договор № РД 50-195/07.12.2015 г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори по проекта са Община Роман, Народно читалище „Съзнание 1895“ гр. Луковит и „Балкански център „Дипломат“ ООД.

Община Луковит – www.lukovit.bg

Община Роман – www.roman-bg.com

НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит – www.saznanielukovit.com

„Балкански център „Дипломат“ ООД – www.cpo.dbg.bg

snimkov kolaj