Другите за нас

Удължен е срока по една от процедурите по МИГ „Луковит – Роман“
Вътко Вътов, „ВС – Метал Къмпани“ АД: Трябва да се използва всяка възможност за подобряване на капацитета на фирмите
Малка зелена стъпка в помощ на зимуващите птици от учениците на Начално училище „Инж.Вълков“, гр.Луковит
Документален филм представя дейността по проект „Заетост и общностна работа в села в община Луковит“
Проект „Деца на дъгата“ е насочен към повишаване на обхвата и качеството на образователни услуги за деца от маргинализираните групи
Общината ще кандидатства за изграждане на екопътека край с. Ъглен
Проект „Моите успехи са и наши успехи“
Три нови проекта, насочени към училищата, спечелени в община Луковит, по още три се работи в детските градини
Три нови проекта, насочени към училищата, са спечелени в община Луковит. По още три се работи в детските градини
Мария Иванова, директор на ОУ „Христо Ботев“: Въпреки непрекъсно променящата се епидемична обстановка екипът на училището успя да се справи
Венцислав Манолов, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бежаново: Пандемията помогна на родителите да оценят колко сложен е трудът на учителите, какви умения и търпение са необходими за работа с деца
Община Луковит ще кандидатства с проект за обновяване на част от детските градини
Започва подбор на кандидат-потребители по проект „Интегрирани социални и здравни услуги в община Луковит“
ОИЦ – Ловеч гостува в град Луковит с пета поредна Открита приемна
Община Луковит ще предоставя интегрирани социални и здравни услуги в изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман
ОБЩИНИТЕ ЛУКОВИТ И РОМАН С ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „ЛУКОВИТ-РОМАН“
По покана на Иван Миховски работна среща по проблемите на МИГ се проведе при Областен управител
Подписаха първия договор по стратегията за ВОМР на МИГ Луковит- Роман
В петък ще се проведе заседание на Общинския съвет – Луковит
До 9 август могат да се правят становища по Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по ОПИК
Единодушно бе приет Индикативния график на процедурите за прием на проектни предложения през 2019 г. в изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман
МИГ Луковит-Роман подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
УО на ПРСР одобри Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“
В Луковит се проведе заключителната информационна конференция по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман
В Луковит се проведоха три еднодневни обучения на МИГ Луковит-Роман
Учреден е МИГ Луковит-Роман
В Луковит се проведе информационна конференция по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман
Местната общност в Луковит и Роман обсъди критерии за оценка по мерки от разработваната Стратегия за местно развитие
Работни срещи по МИГ Луковит – Роман
С работни срещи в Луковит и Роман бяха определени целите и приоритетите на бъдещата Стратегия за водено от общностите местно развитие
Днес ще се проведе работна среща по МИГ Луковит-Роман
Среща-семинар за административното устройство и функциите на МИГ се проведе в Луковит
В Дерманци се проведе информационна среща по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман
Стартираха информационните срещи по проекта за сформиране на МИГ Луковит-Роман
Създават местно партньорство между общините Луковит и Роман