За МИГ

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ (МИГ Луковит-Роман)

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ е учредено на 26 април 2016 г. като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и е регистрирано в Ловешки окръжен съд.

Предмет на дейност:

 • Прилагане на мултифондова Стратегия за местно развитие, разработена съгласно изискванията на Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;
 • Прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) , Подхода „Лидер“ и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности;
 • Работи за развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниките, технологиите, туризма и физическата култура и спорт на територията на сдружението;
 • Съдейства за устойчивото развитие на територията на общините Луковит и Роман.
 • Съдейства за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на социално слабите, на хората с увреждания и на лицата, нуждаещи се от грижи, защитава човешките права на населението, което живее на територията на сдружението.
 • Допринася за подобряване качеството на живот на територията на МИГ-а чрез реализиране на фокусирани действия към групите в неравностойно положение – етнически малцинства; жени в риск; хора с увреждания; млади хора, които са дългосрочно безработни и др.

Основни цели:

 • Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 • Подпомагане развитието на селските райони на територията на общините Луковит и Роман в сферите на подобряване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
 • Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
 • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
 • Подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението;
 • Подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
 • Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната и чужбина;
 • Предприемане на действия и политики, свързани с презентиране на национално и европейско равнище на уникалността на териториите на община Луковит и община Роман, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции.
 • Увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с цел по-добро развитие на територията на МИГ-а;
 • Помагане на изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти.

Територия на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“grafika-naselenie

Община Луковит с всичките 12 населени места:
гр. Луковит, с. Бежаново, с. Беленци, с. Дерманци,
с. Дъбен, с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна,
с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, с. Ъглен

Община Роман с всичките 13 населени места:
гр. Роман, с. Долна Бешовица, с. Каменно поле,
с. Караш, с. Кунино, с. Курново, с. Марково равнище,
с. Радовене, с. Синьо бърдо, с. Средни рът,
с. Стояновци, с. Струпец, с. Хубавене

Общ брой на населението на територията
на МИГ – 23 029 жители