МНОГОФОНДОВА СТРАТЕГИЯ

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛУКОВИТ-РОМАН“

 

 

Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:

Код и име на мярката Общо за периода на стратегията
лева

Мерки, финансирани от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/  2014 – 2020 г.

Европейски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

2 883 700
19-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 700 000
19-4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 300 000
19-6.4 Инвестиции в неземеделски дейности 1 033 700
19-7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 500 000
19-7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 200 000
19-8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти 150 000
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) 50 000
19-7.6 Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси»(по: Член 20, т.1, е) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, част 5 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията) 50 000

Мерки, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014 – 2020 г.

Европейски социален фонд (ЕСФ)

977 915
19 – НОИР – ДГ Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование /детски градини и училища, в които има подготвителни групи/ 293 374,50
19 – НОИР – ПО Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование 156 466,40
19 – НОИР – У Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище 528 074,10

Мерки, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/ 2014-2020 г.

Европейски социален фонд (ЕСФ)

1 486 408
19-ОПРЧР – А Активно включване /Активиране на безработни и неактивни лица/ 508 508
19 – ОПРЧР – СИИ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи 391 160
19 – ОПРЧР – АВ Приобщаване и активно включване 244 475
19 – ОПРЧР – СЗУ Предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително дългосрочна грижа 342 265
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 800
19 – ОПИК – ППК Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия 1 955 800
ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 7 353 823