Процедури по ОПРЧР

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001- 2.085 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЛУКОВИТ И РОМАН“

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.085 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001- 1.087 „АКТИВИРАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ОБЩИНИТЕ ЛУКОВИТ И РОМАН“

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 1.087 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.084 „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.084 „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001 – 2.080 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“

МИГ Луковит – Роман кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 19 – ОПРЧР – СЗУ Предоставяне на социални и здравни услуги в общността от стратегията за ВОМР на МИГ Луковит – Роман, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 -2.080 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“.