Подход ВОМР

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Мярка 19 Водено от общностите местно развитие (ВМОР)/ЛИДЕР

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича Водено от общностите местно развитие (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация.

Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават Местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Мярка 19 включва следните подмерки:

Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности

Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие

Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие