Стратегия ВОМР

Стратегическа цел

Подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на населението на територията на „МИГ Луковит-Роман“ чрез използване на местния потенциал – общество, природно и историческо наследство и човешки капитал, за устойчиво развитие на конкурентна икономика, екологосъобразно земеделие, подобряване на средата на живот и развитие на нови за територията дейности.