Процедури по ОП НОИР

BG05M2OP001-3.024-S2, Процедура: „МИГ Луковит-Роман – Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“

Регистър на получените проекти Заповед № 55 Заповед № 56 – назначаване комисия Заповед 56A-02.11.2020 г. Протокол на УС от 01.12.2020 г. за удължаване работата на оценителната комисия Заповед 64 от 01.12.2020 г. – удължаване работа КППП 3.024 Протокол от 11.01.2021 г. за удължаване работата на оценителната комисия Заповед № 70 от 11.01.2021 г. за…

BG05M2OP001-3.022-S2, Процедура: „МИГ Луковит-Роман – Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“

Регистър на получените проекти Заповед № 54 Заповед № 63 от 01.12.2020 г. – удължаване работа КППП 3.022 Протокол от 01.12.2020 – удължаване срока за работа на оценителната комисия Заповед № 69 –  удължаване срок работа КППП Протокол от 11.01.2021 – Решение за удължаване срока за работа на оценителната комисия Оценителен доклад Протокол на УС…