Процедури по ОПИК

BG16RFOP002-2.059 – МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

Първи срок за кандидатстване Регистър на получените проекти Заповед на комисията Оценителен доклад КППП Протокол УС Списък одобрени ПП Списък отхвърлени ПП Доклад от проверка – одобрение Декларации оценители Втори срок за кандидатстване Регистър на получените проекти Заповед №15 Оценителен доклад Протокол УС Списък с одобрени ПП Протокол УС – 13.07.2020 г. Доклад от УО…