СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.059 „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

05.09.2019 г.

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие;

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;
Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК

Основна цел на процедурата: Повишаване на производителността на малките и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ  Луковит – Роман  чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и създаването на устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му. Ускоряване темпа на растеж (осигуряване на „догонващ растеж) и увеличаване на експортния потенциал на местите МСП.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: малки и средни предприятия на територията на общините Луковит и Роман

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е: 1 955 800 лв.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 20.10.2019 г., 16:00 часа.

Документи за кандидатстване и информация