Процедури по ОП ПРСР

BG06RDNP001-19.421-S2, Процедура: МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.421- втори прием Заповед №82 от 01.05.2021г. – КППП Заповед 84 от 04.06.2021г Заповед № 88 от 30.06.2021г Заповед № 90 от 12.07.2021г. – удължаване срока на оценителната сесия Оценителен доклад Протокол на УС от 20.07.2021г. – одобрение на ОД Списък на предложени за финансиране проектни предложения Списък…

BG06RDNP001-19.475-S1, МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.475- първи прием Заповед № 72 от 23.02.2021 – определане Зам. Председател на УС Заповед № 77 от 02.04.2021г.-удължаване срок оценителна сесия Заповед № 73 от 23.02.2021г.-назначаване комисия 7.2 Оценителен доклад Протокол УС от 22.04.2021г. Списък на предложените за финансиране проектни предложения Писмо и Заповед за одобрение на…