Процедури по ОП ПРСР

BG06RDNP001-19.421-S2, Процедура: МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.421- втори прием Заповед №82 от 01.05.2021г. – КППП Заповед 84 от 04.06.2021г Заповед № 88 от 30.06.2021г Заповед № 90 от 12.07.2021г. – удължаване срока на оценителната сесия Оценителен доклад Протокол на УС от 20.07.2021г. – одобрение на ОД Списък на предложени за финансиране проектни предложения Списък…